HP6 280 HP6 280; Kabelquerschnitt: 1,5-2,5mm; Material: Cu Alloy-Sn; Kontaktoberfläche: Sn - bulk

    Diese Kombination existiert nicht.

    In den Anfragekorb

    This product has no valid combination.


    Zolltarifnummer: 85369010


    Art.-Nr.: 1108383